از مشکلات مهم صنعت آب و فاضلاب ، زمان بر بودن امر قرائت کنتورها توسط عوامل انسانی است ، که هزینه ها و خطاهای مربوط به خود را در پی دارد. لذا در سال های اخیر شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی ، به دنبال راه کاری جهت اتوماسیون قرائت کنتورها بوده اند که با توجه به وجود بستر شبکه تلفن در سطح کشور استفاده از این شبکه به عنوان راه کاری مناسب جهت رسیدن به هدف فوق الذکر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است .

– به این منظور نوعی سیستم الکترونیکی مبتنی بر کنتورهای توربینی فعلی و قابل تعمیم به دیگر روش های دبی سنجی طراحی و ساخته شد که با استفاده از شبکه تلفن PSTN به مانیتورینگ و تله متری کنتور مشرکین خانگی می پردازد.

– —لازم به ذکر است در طراحی این کنتور حفاظت اطلاعات ، شرایط اقلیمی متفاوت کشور ایران ، پایداری ، دقت و صحت عملکرد ، تامین انرژی الکتریکی در طولانی مدت ، ممیزی صحت عملکرد سیستم در صورت اختلاف بین مشترک و سازمان و از همه مهمتر مقرون به صرفه اقتصادی ، لحاظ شد و طراحی و تولید این سیستم بر این اساس به انجام رسید.